Pre verejnosť

Záchranná zdravotná služba (ZZS) je súčasťou integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky, ktorého zložky sú vzájomne koordinované. Cieľom systému je, aby bola podaná nevyhnutná a odborná pomoc pri ohrození majetku, života alebo zdravia. Zabezpečovanie záchrannej zdravotnej služby má na starosti Operačné stredisko ZZS SR a poskytovatelia ZZS.

Operačné stredisko ZZS SR je štátnou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo vnútra SR. Pozostáva z riaditeľstva a 8 operačných stredísk ZZS v krajských mestách Slovenskej republiky. Zabezpečuje príjem tiesňových volaní na linku 155, komunikáciu s volajúcim, v prípade potreby vysiela ambulanciu ZZS na zásah. Neustále riadi, koordinuje a vyhodnocuje ZZS tak, aby bola zabezpečená jej nepretržitosť a plynulosť. Komunikácia medzi operačným strediskom a posádkou ZZS prebieha prostredníctvom on-line systému AVL a formou statusových hlásení.

Zabezpečenie ZZS priamym poskytovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti ambulanciami ZZS zabezpečujú štátny a súkromný poskytovatelia ZZS. Každých 6 rokov sa vyberajú formou výberového konania na prevádzku každého bodu (sídla ZZS) zvlášť. Jednotlivé body určuje samostatná vyhláška a sú umiestnené tak, aby pri ideálnych poveternostných podmienkach boli dostupné do 15 minút od prijatia hlásenia na mieste zásahu.

Aktuálne sa na Slovensku nachádza 328 bodov záchrannej zdravotnej služby. Sú účelovo rozmiestnené na území SR k zabezpečeniu primeranej dostupnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Pokrývajú ich nasledujúce typy ambulancií:

  • 7 ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS)
  • 5 ambulancií RLP, vybavených špeciálne ako mobilné intenzívne jednotky (MIJ)
  • 81 ambulancií rýchlej lekárskej pomoci (RLP)
  • 187 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci (RZP)
  • 48 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci (RZP „S“), určených na sekundárne prevozy medzi zdravotníckymi zariadeniami

Záchrannú zdravotnú službu volajú ľudia v prípade vážnych zdravotných ťažkostí.
Posádky ZZS poskytujú neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť pacientom všetkých vekových kategórií, všetkých spoločenských vrstiev. Fungujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, za každého počasia. Sú povinný vyraziť zo stanice ZZS do 2 minút od prijatia hlásenia od operačného strediska.

Na Slovensku najčastejšie vyrážajú k pacientom 2 typy posádok:

  • Rýchla zdravotná pomoc (RZP)
  • Rýchla lekárska pomoc (RLP)

Posádka RZP pozostáva z 2 zdravotníckych záchranárov, pričom jeden z nich je poverený riadením vozidla s právom prednostnej jazdy. Obaja členovia posádky majú minimálne úplne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky záchranár alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.

Posádku RLP tvorí navyše lekár, ktorý môže vykonávať vysokošpecializované úkony naviac, na ktoré je potrebné lekárske vzdelanie. Vďaka prítomnosti lekára môže 1 zdravotníckeho záchranára nahradiť vodič s nižším stredným zdravotníckym vzdelaním. RLP vyráža k tým najťažším stavom, kde je prítomnosť lekára nevyhnutná.

Od 1. januára 2020 pribudli do systému ZZS nové posádky RZP „S“. Tie majú za úlohu odľahčiť súčasné posádky RZP. Okrem toho, že vozia pacientov s akútnymi problémami do nemocníc, zabezpečujú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami. Posádku tvorí zdravotnícky záchranár a vodič s nižším stredným zdravotníckym vzdelaním

Špeciálnym typom posádok je posádka VZZS. Zabezpečujú transport vzduchom pomocou špeciálne vybaveného vrtuľníka. Posádku VZZS tvorí lekár, zdravotnícky záchranár a pilot.

Priebeh zásahu ZZS

Každý zásah začína volaním na tiesňovú linku 155, alebo na jednotné európske číslo 112. Na druhej strane tiesňovej linky 155 s volajúcim komunikuje operátor krajského operačného strediska, ktorý pracuje v záchrannej zdravotnej službe, alebo dlhodobo pracoval. Na linke 112 komunikuje s volajúcim pracovník MV SR.

Každé tiesňové volanie pozostáva z 2 fáz. Calltaker komunikuje s volajúcim, vyhodnocuje naliehavosť zdravotného stavu a priraďuje mu určitú časovú prioritu:

  • kritická (4,5 %),
  • naliehavá (28 %),
  • menej naliehavá.

Súčasne dispečer realizuje odozvu na výzvu a posiela k pacientovi vhodnú posádku. Posádka je povinná vyraziť do 2 minút od prijatia výzvy zo stanice za pacientom.

„Nie každé volanie končí vyslaním sanitky.“

Vo väčšine prípadov k pacientovi vyráža posádka RZP, v prípade ťažkých stavov vyráža k pacientovi posádka RLP. S pravidla k pacientovi vyráža najbližšia posádka, tá však môže v danom momente poskytovať starostlivosť inému pacientovi, ktorý ju taktiež potrebuje. Tieto informácie mapuje a vyhodnocuje operačné stredisko za asistencie počítačov. Priemerný dojazdový čas posádky k pacientovi je 11 minút (údaj za rok 2020). Záleží však aj od dopravnej situácie a presnosti zadania polohy.

Ambulancia ZZS je vybavená ako lôžko intenzívnej medicíny v nemocnici. Nachádza sa v nej všetko potrebné na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti na mieste zásahu a počas prevozu do zdravotníckeho zariadenia. Niektorí poskytovatelia ZZS prevádzkujú nadštandardne vybavené ambulancie oproti zákonným nárokom.

Po ošetrení pacienta na mieste zásahu sa stav môže natoľko zlepšiť, že zostane doma. Častejšie sa však pacient transportuje po ošetrení do najbližšej vhodnej nemocnice na základe stanovenej diagnózy. Počas transportu sa vždy nachádza 1 člen posádky pri pacientovi. Poskytuje mu naďalej starostlivosť a sleduje vitálne funkcie a efekt liečby.

Zásah je ukončený odovzdaním pacienta v príslušnom zdravotníckom zariadení do starostlivosti zdravotníka na potrebnom špecializovanom oddelení.