O AZZS

Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) bola založená 8. septembra 2009. Jej zakladateľmi boli v tom čase Falck Záchranná a.s. a Záchranná služba Košice. Postupne rady AZZS rozšírili aj ďalší poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby a v súčasnosti asociácia združuje záchranné zdravotné služby, ktoré prevádzkujú viac ako polovicu ambulancií ZZS na území Slovenskej republiky. AZZS zastupuje svojich členov pri odbornej komunikácii tém a oblastí, ktoré súvisia so systematickým zvyšovaním kvality prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Pripomienkovanie zákonov a zastupovanie záchranných zdravotných služieb

AZZS sa pravidelne zúčastňuje pripomienkových konaní zákonov a vyhlášok, ktoré majú vplyv na oblasť záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Asociácia tiež sama iniciovala a spolupripravila viaceré zmeny Zákona o záchrannej zdravotnej službe (Zákon č. 579/2004 Z.z.). Okrem činnosti v legislatívnej oblasti, AZZS zastupuje poskytovateľov ZZS aj pri pravidelných rokovaniach s MZ SR o novelizáciách Opatrenia MZ SR ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.
Asociácia zastupovala oprávnené záujmy pacientov a pracovníkov záchranných zdravotných služieb vtedy, keď na nich kompetentní zabúdali. AZZS svojimi aktivitami prispela k tomu, že počas pandémie COVID-19 mali posádky záchraniek na Slovensku dostupné špeciálne osobné ochranné pomôcky a mohli vyrážať k pacientom, ktorí ich potrebovali. AZZS tiež prispela k tomu, že zdravotníci v záchrankách dostali za ich nasadenie počas pandémie COVID-19 rovnaké ohodnotenie, ako ich kolegovia v nemocniciach.
Účasť v odborných skupinách a komisiách

AZZS využíva odborný potenciál jej členov aj účasťou v rôznych stálych a ad-hoc komisiách a pracovných skupinách. Prostredníctvom nominantov v Komisii pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť MZ SR sa AZZS podieľa na odbornom posudzovaní problematiky týkajúcej sa systému záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Ako taká sa napríklad spolupodieľala na tvorbe a pravidelnej aktualizácii Výnosu MZ SR ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe. Zástupcovia AZZS tiež zastupovali poskytovateľov ZZS v rôznych pracovných skupinách (napríklad Pracovná skupina MZ SR Efektivita záchrannej zdravotnej služby v rokoch 2016 a 2017).
AZZS sa spolupodieľala aj na tvorbe Odborných usmernení MZ SR (napr. o starostlivosti o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou) a Štandardných postupov (napr. o ošetrení pacienta podozrivého/pozitívneho na ochorenie COVID-19) v oblasti ZZS.
Asociácia pravidelne poskytuje odborné stanoviská pri rozhodovaní o zaradení niektorých nových liekov a zdravotníckeho materiálu do povinnej výbavy posádok ZZS na Slovensku.
Súťaže, ocenenia a vzdelávacie aktivity

Asociácia podporuje vzdelávacie podujatia a súťaže, ktoré vedú k zvyšovaniu odbornej úrovne pracovníkov záchranných zdravotných služieb na Slovensku.
Finančne a organizačne AZZS opakovane podporuje odborné podujatia v oblasti záchrannej zdravotnej služby na Slovensku, ako napríklad podujatia Záchrana, Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny, Rescue Day, Rescue Lesnica a ďalšie. AZZS tiež opakovane priamo podporila program certifikovaného vzdelávania v oblasti rozšírenej resuscitácie, tým že hradila účasť záchranárov na certifikovaných ALS kurzoch.
Do roku 2016 AZZS v spolupráci s jednotlivými poskytovateľmi ZZS každoročne organizovala súťaž Záchrana – medzinárodnú súťaž posádok záchrannej zdravotnej služby. Historicky sa konalo spolu 25 ročníkov tejto súťaže. Popri súťaži Záchrana AZZS spoločne s Operačným strediskom ZZS SR udeľovala Národnú cenu záchrannej zdravotnej služby v Slovenskej republike.
Zber údajov o ZZS

Asociácia prostredníctvom svojich tiež členov zbiera údaje, ktoré sú potrebné na prijímanie rozhodnutí o segmente ZZS na Slovensku a v Európe. AZZS sa v tomto smere podieľala na vzniku systematizovaného zberu údajov o činnosti záchrannej zdravotnej služby, ktoré dnes spoločne vykonávajú poskytovatelia ZZS, OS ZZS SR a NCZI.
AZZS spolu s NCZI tiež koordinovala implementáciu informačného systému elektronického zdravotníctva v záchrannej zdravotnej službe na Slovensku. AZZS v rámci štúdií EuReCa participovala na zbere dát o prípadoch náhleho zastavenia krvného obehu.
Osveta a iné

Okrem ostatných činností, predstavitelia asociácie vyvíjajú kroky k šíreniu osvety o poslaní a úlohách záchrannej zdravotnej služby, s cieľom zabraňovať zneužívaniu posádok ZZS na prípady, ktoré nie sú indikované pre zásah ZZS. Asociácia priamo, alebo prostredníctvom svojich jednotlivých členov tiež pravidelne upozorňuje na potrebu zmenu typu ambulancie ZZS tam, kde sa na základe údajov o využívaní ZZS ukazuje, že výjazdy by boli indikované pre iný typ ambulancie ZZS.
Asociácia počas svojho pôsobenia taktiež prispela k úspešnému úsiliu o rozšírenie kompetencií zdravotníckych záchranárov a dala základ vzniku Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. V rámci osvety AZZS dlhodobo upozorňuje na problém nedostatku kvalifikovaných zdravotníckych záchranárov na Slovensku a potrebu zvýšenia počtu študentov tohto odboru, ako aj efektívnejšieho využívania zdravotníckych záchranárov v posádkach ZZS. V tomto duchu AZZS zastupovala záujmy pracovníkov záchranných zdravotných služieb aj pri rokovaniach s MZ SR o optimalizácii vzdelávania pre prípravu na výkon povolania zdravotníckeho záchranára.