Tlačové správy

13.03.2020

VYJADRENIE ASOCIÁCIE ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY K OPATRENIAM PRE ZABEZPEČENIE NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKY V SITUÁCII AKCELEROVANEJ PANDÉMIOU COVID 19

Asociácia záchrannej zdravotnej služby, združujúca takmer všetkých poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na Slovensku vydáva toto vyjadrenie k plánovaným opatreniam pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky záchrannej zdravotnej služby v situácii akcelerovanej pandémiou COVID 19.

Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby (ZZS) si plne uvedomujú vážnosť aktuálnej situácie v súvislosti s COVID 19 a pristupujú k nej s plnou zodpovednosťou. Na poskytovateľov ZZS na Slovensku sú momentálne kladené extrémne nároky, ktoré v mnohom presahujú bežný rámec činnosti ZZS (záchranky vybavujú svoje posádky špeciálnymi ochrannými pomôckami, prevážajú podozrivých pacientov na špecializované vyšetrenia zamerané na COVID 19 a prostredníctvom špecializovaných biohazard tímov realizujú aj odbery a transport vzoriek k diagnostike na COVID 19).

Aby bola súčasná mimoriadna situácia zvládnutá bez zlyhania/kolapsu zdravotného systému, záchranárky vyvíjajú maximálne úsilie aj za nesmiernej podpory a zodpovednosti svojich zamestnancov – záchranárov, lekárov a vodičov – ktorí s pandémiou COVID 19 bojujú v teréne v prvej línii boja.

V súčasnej, rýchlo sa vyvíjajúcej situácii, však hrozí vysoké riziko, že ak sa v systéme riadenia ZZS neprijmú potrebné organizačné opatrenia, dôjde v krátkej dobe ku kolapsu ZZS, a tá nebude schopná naďalej poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť akútnym životohrozujúcim stavom v celej SR.

Vzhľadom na rastúci počet prípadov nakazených koronavírusom sa totiž zvyšuje aj riziko prenosu vírusu na zdravotnícky personál záchranných služieb. V dôsledku takéhoto rizika sú hygienikmi nariaďované karanténne opatrenia vo vzťahu k zasahujúcim posádkam ZZS, ktoré sa náhodne dostali do kontaktu s osobami rizikovými s COVID 19 (do štvrtka 12.3.2020 skončila v karanténe už vyše desiatka posádok ZZS). Výpadok zo systému ZZS sa v takomto prípade netýka len samotnej posádky, ale celého personálu stanice, prípadne viacerých staníc ZZS.

Záchranky preto postupne prijímajú všetky opatrenia, aby dokázali aj v nasledujúcich dňoch a týždňoch poskytovať plnohodnotnú službu verejnosti. Z tohto dôvodu napríklad menia organizáciu služieb, premiestňujú zamestnancov medzi posádkami, ale aj pripravujú vyčleniť časť zamestnancov do režimu preventívnej karantény (títo zamestnanci by zostali nateraz zdraví doma v karanténe, aby nahradili neskôr svojich kolegov, ktorí skončia v karanténe pre možný kontakt s ochorením COVID 19).

Tieto organizačné a preventívne opatrenia sú potrebné, aby zdravotné záchranné služby dokázali aj naďalej nepretržite, plnohodnotne, kvalitne a dlhodobo plniť povinnosti, ktoré majú voči štátu a jeho obyvateľom. Poskytovatelia záchraniek sú presvedčení, že aj keď takéto opatrenia zásadne zvýšia mzdové náklady (na zamestnancov v preventívnej karanténe, na zamestnancov v nariadenej karanténe, na dochádzanie zamestnancov na zastupovanie do iných regiónov Slovenska), je bezpodmienečne nutné a správne ich vykonať.

Z dôvodu existujúcej vypätej situácie záchranky dôrazne apelujú:

- na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (operátorov linky 155), ktoré vyzývame k maximálnej zodpovednosti pri zvažovaní vysielania ambulancií ZZS k stavom, ktoré vzhľadom na menšiu naliehavosť v súvislosti so stabilizovaným stavom pacienta poskytujú možnosť operačnému stredisku vyriešiť stav telefonickou konzultáciou a odporúčaniami pre pacienta, bez potreby vyslania ambulancie ZZS. V tejto mimoriadnej situácii, kedy na Slovensku nemáme dostatok sanitiek a záchranárov na vyriešenie každého volania na linku 155, je správny krízový manažment v rámci riadenia ZZS to jediné realizovateľné a efektívne riešenie, ktoré potenciálne odvráti (alebo aspoň oddiali hroziaci kolaps ZZS). Takéto opatrenie je plne v súlade s aktuálnou situáciou v súvislosti s COVID 19 ako aj s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami a odporúčaniami Hlavného hygienika SR.

- na občanov a laickú verejnosť, aby v zmysle všeobecne záväzných odporúčaní kontaktovali tiesňovú linku 155 za účelom zásahu ambulancie ZZS maximálne uvedomele a zodpovedne. Vyzývame pacientov, aby svoj zdravotný stav popisovali objektívne bez zveličovania závažnosti, alebo naopak bez zamlčovania dôležitých anamnestických údajov (napríklad údaje o pobyte v zahraničí). Je potrebné si uvedomiť, že pri preťažení systému a jeho zahltení menej naliehavými stavmi sa môže stať, že v prípade nehody, infarktu alebo iného náhleho životohrozujúceho stavu nebude môcť byť vyslaná geograficky najbližšia ambulancia ZZS, nakoľko táto bude obsadená.

- na Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré opätovne upozorňujeme na problém pretrvávajúci už niekoľko mesiacov, a síce že Ministerstvo zdravotníctva si aj napriek 5 mesiacom urgencií zo strany ZZS doposiaľ stále neplnilo povinnosť opraviť vlastné chyby vo vyhláške, ktorá upravuje platby pre záchrannú zdravotnú službu. V dôsledku tejto chyby záchranky nedostávajú zaplatené za kilometrové výkony, v rámci ktorých prevážajú pacientov do nemocníc. Nechceme zneužívať súčasnú vážnu situáciu v súvislosti s COVID 19, ale opätovne pripomíname Ministerstvu zdravotníctva, že možnosti záchraniek bojovať v prvej línii s COVID 19 sú dnes obmedzené aj pretrvávajúcim problémom nepokrytých finančných potrieb, a prosíme Ministerstvo zdravotníctva, aby tento problém neodkladne a urgentne vyriešilo. Nie v prospech záchraniek, ale pre akútnu potrebu zavedenia zvýšenej ochrany záchranárov a občanov.

Popri apelovaní na potrebné zmeny však zároveň ubezpečujeme, že záchranná zdravotná služba tu bude pre obyvateľov Slovenskej republiky aj napriek tejto zložitej situácii aj naďalej a bude si v rámci všetkých svojich možností a rezerv plniť svoje povinnosti pre ochranu obyvateľov Slovenskej republiky.