Sekcia ZZ / Tlačové správy
Tlačové správy

OPATRENIE MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR O ÚPRAVE CIEN ZA ZÁCHRANKY - stanovisko AZZS

Bratislava, 9. január 2018

Ministerstvo zdravotníctva SR v súčasnosti ukončuje medzirezortné pripomienkové konanie legislatívnej úpravy, ktorou sa majú zvýšiť platby, prostredníctvom ktorých sú financovaní poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby. Záchranky sú platené zo zdravotného poistenia priamo zdravotnými poisťovňami, výšku mesačných platieb však určuje Ministerstvo zdravotníctva.

Podľa návrhu opatrenia z dielne Ministerstva zdravotníctva sa má mesačná platba za posádku rýchlej zdravotnej pomoci (posádku tvoria dvaja záchranári) v nepretržitej službe upraviť na 17.969,- EUR a za posádku rýchlej lekárskej pomoci (posádku tvorí lekár, záchranár a vodič) v nepretržitej službe upraviť na 34.468,- EUR. Cena za kilometer jazdy ambulanciou záchrannej zdravotnej služby má zostať nezmenená.

Dnešná úroveň platieb pre záchranky je takmer na nezmenenej úrovni už od roku 2006. Vtedy bola platba pre posádku rýchlej zdravotnej pomoci 17.583,- EUR, dnes je na úrovni 17.363,- EUR. Posádka rýchlej lekárskej pomoci bola v roku 2006 financovaná sumou 28.547,- EUR, dnes to je suma 29.235,- EUR.

Ministerstvo zdravotníctva SR zdôvodňuje potrebu úpravy výšky platieb nasledovne: „Za obdobie od roku 2013 zaznamenal tento segment nárast osobných nákladov na posádku ambulancií RZP, RLP a RLP – MIJ. Dôvodom sú prijaté legislatívne zmeny v Zákonníku práce (v priamej väzbe na rast minimálnych mzdových nárokov, rast minimálnej mzdy pracovníkov) a v zákone č. 578/2004 Z.z. (§ 80aj), ktoré majú priamy dopad na výšku osobných nákladov. K nárastu osobných nákladov dochádza taktiež vplyvom zákonného navýšenia miezd zdravotníckych pracovníkov (lekárov) v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 80a zákona č. 578/2004 Z.z.), ktoré následne nepriamo vyvoláva permanentný tlak na zvýšenie miezd zdravotníckeho personálu v ambulanciách RZP, RLP a RLP – MIJ.“

Naposledy sa platby pre záchranky stanovovali 1.2.2016. Odvtedy však už dvakrát stúpla minimálna mzda zdravotníckych záchranárov, najprv začiatkom roku 2017 z 695 EUR na 715 EUR mesačne a následne 1.1.2018 zo 715 EUR na 739 EUR mesačnej hrubej mzdy.

Zatiaľ čo platby pre záchranky 12 rokov stagnovali približne na jednej úrovni, ceny všetkých ekonomických vstupov medzičasom na Slovensku vzrástli. Kumulovaná inflácia za uvedené obdobie bola vyše 18 %, rast zárobkov v zdravotníctve bol za uvedené obdobie v priemere takmer 60 %.

Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby podľa ich slov žiadali Ministerstvo zdravotníctva SR o úpravu výšky mesačných platieb už opakovane v roku 2016 aj 2017. Svoje žiadosti odôvodňovali najmä rastom platov lekárov v nemocniciach. Druhým dôvodom bol každoročný nárast zákonom stanovených minimálnych miezd zdravotníckych záchranárov. Tento zákonný nárok poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby rešpektovali a platy záchranárom upravili. S tým spojené zvýšené náklady však nedostali pokryté v mesačných platbách.

Prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS) PhDr. Matej Polák sa o navrhovanej úprave platieb vyjadril: „Teraz avizované zvýšenie mesačných platieb za poskytovanie záchrannej zdravotnej služby hodnotíme celkovo pozitívne. Oceňujeme, že v prípade posádok RLP (s lekárom) pristúpilo MZ SR k navýšeniu, ktoré umožní platy lekárov v záchrannej zdravotnej službe urobiť konkurencieschopné platom lekárov v nemocniciach. Mrzí nás však, že v prípade posádok RZP (so záchranármi), pristupuje MZ SR opäť iba ku kozmetickej úprave o 3,5 %. Sme toho názoru, že takéto kozmetické zvýšenie platieb pre záchranárske posádky neumožní navýšiť platy záchranárov na takú úroveň, ktorú si títo odhodlaní profesionáli za svoju prácu zaslúžia. Pri kalkulácii platieb pre posádky RZP totiž MZ SR vychádza z toho, že hrubé platy záchranárov by mali byť zhruba na úrovni 740 EUR, čo je podľa nášho názoru nedocenením práce zdravotníckych záchranárov. Tento fakt nás mrzí o to viac, že ťažisko systému záchrannej zdravotnej služby sa stále viac presúva na záchranárske posádky bez lekára a náročnosť práce záchranárov, ich vzdelanie a zodpovednosť každým rokom rastie. Za ideálne by sme považovali také nastavenie mesačných platieb za posádky typu RZP, ktoré by bolo kalkulované na platy záchranárov aspoň na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Napriek nedostatočnému navýšeniu platieb pre posádky typu RZP veríme, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zamýšľanou úpravou cenového opatrenia prispeje k zachovaniu a ďalšiemu možnému zvyšovaniu kvality poskytovanej neodkladnej zdravotnej starostlivosti obyvateľom Slovenskej republiky.“

Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS), ktorá združuje prakticky všetkých poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku, štátnych aj súkromných, považuje zvýšenie ceny za poskytovanie záchrannej zdravotnej služby, plánované od 1.2.2018, za nevyhnutné pre zachovanie súčasnej úrovne poskytovanej záchrannej zdravotnej služby.

Navrhované opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR okrem výšky platieb pre záchranky rieši aj výšku platieb pre novovytvorené urgentné príjmy v nemocniciach, ale tiež platby pre lekársku službu prvej pomoci, ambulantnú lekársku pohotovostnú službu, či zubno-lekársku pohotovosť. Opatrenie by do platnosti malo vstúpiť od 1. februára.VYJADRENIE ASOCIÁCIE ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY K MEDIALIZOVANÝM TVRDENIAM SLOVENSKEJ KOMORY ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV

Bratislava, 27. september 2017

Asociácia záchrannej zdravotnej služby, združujúca takmer všetkých poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS), sa ostro ohradzuje voči nepravdivým a verejnosť zavádzajúcim tvrdeniam Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, vysloveným v liste adresovanom ministrovi zdravotníctva. Ničím nepodložené tvrdenia, že poskytovatelia ZZS nedodržiavajú predpísané personálne obsadenie ambulancií ZZS a ohrozujú tak zdravie a život pacientov považuje Asociácia záchrannej zdravotnej služby dokonca za konanie hraničiace so šírením poplašnej správy.

Poskytovatelia ZZS dávajú do pozornosti, že odvetvie ZZS je legislatívne jedna z najkomplikovanejších oblastí zdravotníctva, kde neexistujú na niektoré legislatívne otázky jasné výklady a usmernenia. Zároveň v oblasti poskytovania ZZS neraz požiadavky jednej legislatívnej normy idú proti požiadavkám iného predpisu. Napriek tomu sa poskytovatelia ZZS, štátni aj súkromní, už vyše desaťročia snažia v čo najvyššej možnej miere plniť všetky zákonné požiadavky a predpisy, vždy s dôrazom na práva pacientov.

Nie náhodou, a práve zásluhou poskytovateľov ZZS, majú dnes sanitky záchraniek na Slovensku liekové a prístrojové vybavenie, ktoré v mnoho prevyšuje zákonné minimálne nároky a je plne porovnateľné s vybavením záchraniek kdekoľvek v Európskej únii. Poskytovatelia ZZS do takéhoto vybavenia investujú nad rámec zákonných požiadaviek, s cieľom poskytnúť pacientom záchraniek najvyššiu možnú kvalitu prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Za povšimnutie tiež stojí fakt, že mesačné platby od zdravotných poisťovní za poskytovanie ZZS sa od roku 2006 dodnes prakticky nezmenili (pre posádky záchranky s lekárom stúpli o 2 percentá; pre posádky záchranky bez lekára klesli o takmer 2 percentá), napriek tomu poskytovatelia ZZS v tomto období z vnútorných rezerv a úspor najviac zvýšili práve platy zdravotníckych záchranárov.

Je pravda, že zabezpečiť dostatok zdravotníckych záchranárov pre pokrytie nepretržitých služieb v takmer 300 sanitkách ZZS na Slovensku je každým rokom ťažšie. Za tento stav je však priamo zodpovedná aj Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, pretože v roku 2013 komora na stretnutiach s MZ SR iniciovala a presadila zrušenie štúdia v odbore „zdravotnícky záchranár“ na strednej zdravotníckej škole s odôvodnením, že je v tom čase prebytok zdravotníckych záchranárov s vysokoškolským vzdelaním, a preto je stredoškolský záchranár nepotrebný. Práve na stredných zdravotníckych školách si záchranárske vzdelanie dopĺňali najmä vodiči záchraniek, ktorí už vtedy neraz dve aj tri desaťročia nepretržite pracovali v službách ZZS. Paralelne Slovenská komora zdravotníckych záchranárov presadila aj zastavenie prijímania nových zdravotných sestier do ambulancii ZZS, nakoľko malo byť v roku 2013 až 2014 na Slovensku priveľa zdravotníckych záchranárov. V roku 2016 však Slovenská komora zdravotníckych záchranárov už hovorí o nedostatku zdravotníckych záchranárov a následne v roku 2017 obviňuje poskytovateľov ZZS z nedodržiavania minimálneho personálneho obsadenia. Takéto konanie Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov sa v danom kontexte javí ako účelové.

Poskytovatelia ZZS upozorňujú verejnosť na to, že v záchrankách okrem zdravotníckych záchranárov združených v Slovenskej komore zdravotníckych záchranárov pôsobia aj lekári, zdravotné sestry, zdravotnícki asistenti, sanitári a ďalší zdravotnícki aj nezdravotnícki pracovníci. Poskytovatelia ZZS vyslovujú ľútosť nad faktom, že neraz celoživotné úsilie týchto profesionálov je v týchto dňoch pošliapavané sebazviditeľňujúcimi, žiadnymi faktami nepodloženými aktivitami vedenia Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.POLÁK: DZS JE V PODSTATE TAXÍK PRE CHORÝCH, ZZS JE POJAZDNÁ AMBULANCIA

Bratislava, 7. február 2017

Zatiaľ čo na záchranky sú kladené vysoké nároky a sú pravidelne kontrolované po technickej, materiálnej, ako aj vzdelanostnej stránke samotnej posádky, na poskytovanie DZS postačuje voľná živnosť.

Pri obci Marcelová v okrese Komárno sa stala 1. februára dopravná nehoda sanitky Dopravnej zdravotnej služby (DZS), pri ktorej utrpeli zranenia štyria pacienti, z toho dvaja ťažké. V tejto súvislosti sme sa na tému bezpečnosti pacientov v sanitke porozprávali s prezidentom Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS) a zároveň riaditeľom Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) ZaMED, Komárno, Matejom Polákom .

V prvom rade treba rozlíšiť sanitku Dopravnej zdravotnej služby a sanitku Záchrannej zdravotnej služby. "Dopravná zdravotná služba je v podstate iba taxík pre chorých. Takáto sanitka neposkytuje pacientom žiadnu zdravotnú starostlivosť, len ich preváža do nemocnice. Naproti tomu záchranná zdravotná služba, ľudovo označovaná ako záchranka, je pojazdná ambulancia s vodičom a záchranármi, vybavená mnohými zdravotníckymi prístrojmi, ktorá zasahuje pri život ohrozujúcich stavoch po volaní na linku 155," vysvetlil Polák s tým, že AZZS združuje len poskytovateľov záchraniek.

V bezpečnosti záchraniek a sanitiek Dopravnej zdravotnej služby sú rozdiely. "Podľa môjho názoru je rozdiel obrovský, a to ako vo vodičoch oboch typov sanitiek, tak aj v kvalite a stave vozidiel. Vodiči záchranky musia spĺňať prísne zákonné kritériá, prechádzajú náročným výberom a tréningom. Musia absolvovať pravidelné nezávislé psychotesty a musia byť pravidelne školení v poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Na druhej strane, na vodičov Dopravnej zdravotnej služby sú kladené iba také nároky ako na ktoréhokoľvek iného vodiča z povolania," vyjadril sa Polák. Nezriedka ide o bývalých vodičov špedičných služieb, kamionistov a taxikárov.

Poskytovatelia ZZS prechádzajú prísnym výberom zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, pričom súčasťou kritérií výberu poskytovateľov ZZS je aj vozový park sanitiek. "Vozidlá záchranky, ktoré sa v praxi na Slovensku využívajú, nemajú spravidla viac ako päť až šesť rokov, povinne musia mať elektronické bezpečnostné systémy ako ABS, ESP a pod., a minimálne raz ročne musia absolvovať prehliadku v stanici technickej kontroly (STK), bez ohľadu na ich vek. Teda aj jednoročné vozidlo záchranky sa musí podrobiť prehliadke STK," uviedol Polák. Zatiaľ čo na záchranky sú kladené vysoké nároky a sú pravidelne kontrolované po technickej, materiálnej, ako aj vzdelanostnej stránke samotnej posádky, na poskytovanie DZS postačuje voľná živnosť.

Podľa jeho ďalších slov si hocikto môže zo dňa na deň otvoriť DZS, dokonca nemusí mať ani zdravotnícke vzdelanie. "Stačí, že ho zazmluvní niektorá zdravotná poisťovňa a môže fungovať. Na trhu existujú v súčasnosti aj veľké seriózne spoločnosti, ktoré poskytujú DZS na slušnej úrovni, žiaľ, stále na u nás pôsobia aj rôzni drobní poskytovatelia DZS, ktorí fungujú na autách, ktoré majú oveľa viac ako desať rokov. Nie sú v stopercentnom technickom stave a ich vodiči sú bývalí vodiči z povolania, ktorí si na DZS len privyrábajú na dôchodok," povedal Polák. Hoci nemá podrobné informácie o uvedenej nehode, neprekvapilo by ho, keby išlo práve o kombináciu starého auta a fatálneho zlyhania vodiča, ktorý má svoje najlepšie roky už za sebou.

Svedkovia nehody uvádzali, že pacienti neboli pripútaní. "Legislatíva jasne definuje, že pacient musí byť počas prevozu sanitkou pripútaný trojbodovým bezpečnostným pásom. Dokonca aj pacienti prevážaní na nosidlách, musia a sú počas jazdy v záchranke pripútaní. Zákon dáva výnimku z pripútania samotným záchranárom, ktorí sa počas jazdy potrebujú starať o pacienta a preto nie je možné, aby boli pripútaní. Pri nehodách záchraniek sa najčastejšie zrania záchranári a pacientovi sa zväčša nič vážne nestane. To je práve z dôvodu, že pacient je v záchranke počas jazdy pripútaný. Žiaľ, ak sa potvrdí, že pacienti z havarovanej sanitky neboli pripútaní, pôjde o neuveriteľnú chybu poskytovateľa DZS," pokračoval s tým, že by to len potvrdilo veľké rozdiely medzi poskytovateľmi ZZS a niektorými menšími poskytovateľmi DZS.

Sanitky DZS nemôžu používať označenie "Záchranná zdravotná služba" a vyhradený znak ZZS. Mnohé DZS však používajú na označenie svojich vozidiel symbol takzvanej hviezdy života ("stredová časť vyhradeného znaku ZZS" - modrá hviezda), ktorá sa dá ľahko zameniť s vyhradeným znakom ZZS. Ak má sanitka nápis "Záchranná zdravotná služba", ide záchranku.ZÁCHRANÁR ZÍSKAVA ŠTATÚT CHRÁNENEJ OSOBY

Bratislava, 27. október 2016

V utorok 25.10. 2016 priznala Národná rada SR zdravotníkom štatút chránenej osoby v rámci vládneho návrh zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Touto právnou normou sa ustanovuje sa zákonná ochrana osoby zdravotníckeho pracovníka pri výkone zdravotníckeho povolania.

Pojem zdravotníckeho pracovníka zahŕňa napríklad lekárov, zdravotníckych záchranárov, zdravotné sestry, sanitárov a iných.

Cieľom navrhovanej legislatívnej úpravy bolo prideliť osobe zdravotníckeho pracovníka pri výkone zdravotníckeho povolania smerujúceho k ochrane života a zdravia štatút chránenej osoby a zabezpečiť takejto osobe vyššiu právnu ochranu. Vzhľadom na narastajúcu incidenciu prípadov, kedy sa zdravotnícki pracovníci pri výkone zdravotníckeho povolania, resp. pri záchrane života alebo ochrane zdravia stávajú obeťami nebezpečného vyhrážania, pokusov alebo dokonaných trestných činov ublíženia na zdraví, alebo obeťami inej verbálnej či fyzickej agresie zo strany ošetrovaných pacientov, ich príbuzných alebo zúčastnených osôb, sa ustanovuje nový režim zákonnej ochrany osoby zdravotníckeho pracovníka pri výkone zdravotníckeho povolania tým, že získava štatút chránenej osoby. Spáchanie trestného činu na zdravotnom pracovníkovi počas výkonu zdravotníckeho povolania automaticky podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby.

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (www.skzz.sk), ktorá aktívne spolupracovala s Ministerstvom zdravotníctva SR (následne rezortom spravodlivosti) na tejto právnej úprave, vyššiu právnu ochranu záchranárov víta. Komora verí, že touto legislatívnou úpravou, ktorá umožňuje v prípade útoku na zdravotníckeho pracovníka, uložiť vyšší trest, odradí prípadných útočníkov a v prípade vykonania útoku zabezpečí spravodlivý trest pre prípadných páchateľov.

Asociácia záchrannej zdravotnej služby sa stotožňuje s touto zmenou a verí, že aj touto cestou sa zabezpečí adekvátnejšia ochrana posádok záchrannej zdravotnej služby pri plnení ich zákonného poslania.25. ROČNÍK SÚŤAŽE ZÁCHRANA

Bratislava, 17. október 2016

25. ročník Záchrany 2016, ktorý sa konal v Hummennom organizovala záchranná zdravotná služba Falck Záchranná a.s. a Asociácia záchrannej zdravotnej služby. Súťaže sa zúčastnilo 10 posádok RLP, 22 posádok RZP a tiež 8 posádok operátorov Operačného strediska ZZS SR, ktorí mali v rámci podujatia vlastnú súťaž „Srdce na linke“.

Záchranári počas Záchrany 2016 súťažili v dennej a nočnej etape, kde museli riešiť spolu 13 úloh, ktoré čo najvernejšie pripomínali skutočné zásahy. Niektoré z nich boli na netradičných miestach, napríklad v skanzene Humenné, v ktorom posádky ošetrovali pacienta s historickými zdravotníckymi pomôckami a zároveň čelili zbojníckemu prepadu, alebo v mäsokombináte, kde sa museli postarať o pacienta s úrazom v sklade s mínusovými teplotami, navyše so sťaženým prístupom.

Zlato si odniesla posádka Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) z českých Boskovíc. Emil Kykloš, Petr Chlup a Jan Antonín Barbořík získali prvé miesto v konkurencii RLP posádok zo Slovenska a z Českej republiky. V kategórii posádok Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) vyhrala Košická záchranka - Michal Bojnický a Jozef Černiga.

V súťaži operátorov tiesňovej linky Srdce na linke zvíťazil v kategórii jednotlivcov Tomáš Jakubčin z KOS ZZS Prešov a v kategórii kolektívov – KOS ZZS Banská Bystrica.

Súčasťou Záchrany 2016 bola i súťaž zručnosti vodičov sanitiek, v ktorej titul Najlepší vodič získal Michal Vríčan z Falck Záchranná. Najlepšou súťažnou úlohou sa na základe rozhodnutia samotných posádok stala udalosť s hromadným postihnutím osôb – dopravná nehoda s desiatkami zranených.

Sprievodným podujatím Záchrany 2016, ktorá sa konala v dňoch 12. až 15. októbra, boli Hrdinovia v akcii. Na humenskom Námestí Slobody sa v piatok 14. októbra predstavili policajti i hasiči s ukážkami najnovšej techniky, a zdravotnícki záchranári naučili až 1600 detí z humenských základných škôl ako správne resuscitovať.

Záchrana 2016 vyvrcholila spanilou jazdou zúčastnených posádok mestom a záverečným Galavečerom, na ktorom boli udelené ocenenia Národnej ceny záchrannej zdravotnej služby v štyroch kategóriách. Národnú cenu za výnimočný záchranársky čin profesionálneho záchranára si odniesol Róbert Bajza z RZP Dobšiná, Falck Záchranná. Ako hosť na svadbe v Kremnici, 12. septembra 2015, úspešne zresuscitoval otca nevesty, ktorý počas tanca skolaboval a prestal dýchať. Okamžite začal stláčať hrudník, aktivoval príchod záchranky, a aj po jej príchode pomáhal v oživovaní. Desiatky minút stláčal hrudník. Posádka napokon previezla pacienta do nemocnice a dnes žije pacient bez vážnejších následkov a užíva si život.

V kategórii výnimočný čin profesionálneho záchranárskeho tímu zvíťazili posádky Falck Záchranná – RLP Krompachy (Marián Hojstrič, Miroslav Humaj a Jozef Zahradník) a RZP Beharovce (Martina Vitková, Vladimír Jakabovič). Odborná porota ich ocenila za obzvlášť profesionálny výkon pri Kluknave, kde koncom júla 2015 po zásahu bleskom zomrela 39-ročná žena a ďalší deviati ľudia sa zranili. Zasahovali v ťažkých podmienkach, ohrozovali ich blesky, ktoré šľahali navôkol a nepretržitý dážď. V bahne pomáhali zraneným. Tí, ktoré zásah zažili, dodnes hovoria o ňom ako o jednom z najťažších.

Národná cena za propagáciu a rozvoj záchrannej zdravotnej služby patrí Edukačnému a tréningovému centru (ETC) Falck Záchranná. Jedná sa o vzdelávacie stredisko, ktorého hlavnou náplňou práce je kontinuálne vzdelávanie pracovníkov ZZS – lekárov, záchranárov a vodičov a to nielen v internom, ale aj externom prostredí.

Národnú cenu za celoživotné dielo v záchrannej zdravotnej službe si na základe rozhodnutia odbornej poroty prevzala MUDr. Kvetoslava Zvolenská, odborníčka na urgentnú medicínu, ktorá pôsobí v ZZS desiatky rokov a absolvovala tisícky výjazdov. Porota ocenila jej pomoc pri budovaní ZZS i osobné nasadenie v praxi i vo výchove zdravotníckych záchranárov.NOVÝM PREZIDENTOM AZZS SA STAL RIADITEĽ ZZS ZAMED

Bratislava, 19. september 2016

Novým prezidentom Asociácie záchrannej zdravotnej služby sa stal PhDr. Matej Polák. Vo funkcii vystriedal doterajšieho prezidenta Ing. Jána Štesa. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.9.2016 v Bratislave bol do funkcie jednomyseľne zvolený všetkými prítomnými členmi valného zhromaždenia.

Matej Polák má dlhoročné odborné skúsenosti z oblasti záchrannej zdravotnej služby a od roku 2011 pôsobí v záchrannej zdravotnej službe ZaMED.

„V prvom rade sa celý výkonný výbor asociácie bude snažiť zintenzívniť prácu samotnej asociácie, najmä prostredníctvom vytvorenia odborných pracovných skupín zložených z odborníkov spomedzi poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Očakávam, že odborné skupiny AZZS zadefinujú tie oblasti fungovania systému poskytovania záchrannej zdravotnej služby, ktoré by si po 10 rokoch od spustenia súčasného systému záchrannej zdravotnej služby zaslúžili isté zmeny. Následne sa budem snažiť o týchto zmenách presvedčiť našich partnerov v radoch odbornej verejnosti, na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, v zdravotných poisťovniach, na ministerstve zdravotníctva a v neposlednom rade aj medzi laickou verejnosťou – našimi pacientmi. Našim spoločným cieľom je, aby v Slovenskej republike bola dostupná rýchla a kvalitná záchranná zdravotná služba pre tých, ktorí jej poskytnutie naozaj v danej chvíli potrebujú,“ hovorí Polák o svojich plánoch na poste prezidenta AZZS.

Členmi výkonného výboru AZZS sa stali MUDr. Jozef Karaš (Falck Záchranná a.s.) a Ing. Igor Rutšek (Záchranná služba Košice).

Na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia boli okrem voľby prezidenta schválené aj zmeny stanov AZZS napríklad funkčné obdobie členov výkonného výboru bolo predĺžené z 1 na 3 roky.

O AZZS

Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) bola založená 8. septembra 2009. Jej zakladateľmi sú Záchranná služba Košice a Falck Záchranná a.s.. Hlavnými cieľmi AZZS je zastupovanie záujmov poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a realizácia aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality starostlivosti o pacienta v prednemocničnej starostlivosti. AZZS združuje štátnych aj súkromných poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby a v súčasnosti reprezentuje 274 z 280 prevádzkovaných staníc záchrannej zdravotnej služby. Jej aktuálnymi členmi sú:
Falck Záchranná, a.s.
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Záchranná služba Košice
LSE-Life Star Emergency, s.r.o.
ZaMED, s.r.o.
AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
NsP sv. Jakuba Bardejov, n.o.HODNOTIACA SPRÁVA Z PODUJATIA ZÁCHRANA 2015

Košice 16.-19. september 2015 - Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS), Záchranná služba Košice a Operačné stredisko ZZS SR pod záštitou ministra zdravotníctva SR organizovali XXIV. ročník celoslovenskej súťaže posádok záchranných zdravotných služieb ZÁCHRANA 2015.

Podujatie pozostávalo z troch súťaží a ocenení: 

Národná súťaž operátorov ZZ

Súťaže posádok ZZS (RZP a RLP)

Modrá hviezda Košickej záchranky 2015

a z udeľovania ocenení NÁRODNÁ CENA ZZS 2015

 

Aktívne sa súťaže zúčastnilo 6 posádok RLP (6 lekárov + 12 ZZ) , 11 posádok RZP (22 ZZ) a 5 posádok „Modrá Hviezda Košickej Záchranky“ (10 ZZ)

Spolu: 50 súťažiacich = 44 záchranárov + 6 lekárov

Súťaže operátorov sa zúčastnilo 32 operátorov zo všetkých krajských operačných stredísk.

Aktívnych a pasívnych účastníkov podľa prezenčnej listiny cca 250 (rozhodcovia, figuranti,

pomocní rozhodcovia, vedúci úloh a asistenti).

 

Legendy k súťažným úlohám.

Súťažná úloha: D1/1 – Kultúr Park posádka ZZS v pozícii operátorov KOS

Volajúci oznamuje, že cestujú s kolegom mimo mesta, zastavili autom pri ceste, lebo musí vykonať malú potrebu a našiel pri ceste ležať nejakú osobu.

Súťažná úloha: D1/2 – Eskalátor pacient s podozrením na VNN ( Ebola)

Muž XY pád na schodisku v budove Magistrátu mesta Košice, pri vedomí, dýcha má bolesti celého tela. Volala manželka bude Vás čakať pred budovou MMK.

Súťažná úloha: D1/3 – Pelotón

Na podujatí amatérskych cyklistov došlo k pádu.

Úloha zameraná na správne zhodnotenie situácie a rozhodnutie sa pre vyzutie cyklotretry u cyklistu so zlomeninou DK, ktorá je stále spojená  systémom SPD  s bicyklom.

vsuvka – Oči

Vchádzate do objektu kde nepotrebujete žiadne vybavenie, iba svoje OČI . . .

Úloha zameraná na pozornosť, postreh a sledovanie okolia na zásahu.

 

Súťažná úloha: D2/1 – Sekundárik hemodynamicky nestabilný pacient so STEMI

Volala obvodná lekárka, žiada o sekundár- prevoz pacientky z ambulancie obv. lekára na internú ambulanciu centrálneho príjmu ide o astmatický záchvat, pacientka je dušná, po kolapse . Kolegovia nič nemám voľné...

Súťažná úloha: D2/2 – Pálka psychohygiéna na odpalisku

Zasiahnutý bleskom na golfovom ihrisku.

vsuvka – Funebráci

rozpoznanie istých znakov smrti

Zastavujete pri mieste kde vidíte havarované auto a zasahujúcich hasičov.

Súťažná úloha: D2/3 – Bitúnok intoxikácia organickými rozpúšťadlami

Volala žena, že našla kamaráta na zemi v objekte farmy, kde pracujú, nehýbe sa, neodpovedá, bojí sa, že zomrel. Je s ňou sťažený kontakt.

 

Súťažná úloha: D3/1 – Ryba KPR dospelého a dieťaťa súčasne

Súťažná úloha: D3/2 – Dedo zámena liekov medzi dôchodcami 

Volala opatrovateľka z domova sociálnych služieb, že jeden z klientov je nekľudný, agresívny.

Súťažná úloha: D3/3 – Diktát – zameraná na dodržiavanie základov  pravopisu a gramatiky.

Volala učiteľka Slovenského jazyka, že ju žiaci veľmi rozčúlili , bolí ju hlava a necíti sa dobre.

 

Súťažná úloha: N1 – Showtime – NHPO počítačovo simulovaná úloha

Na štadióne počas koncertu došlo k zrúteniu časti tribúny s divákmi. Vaša posádka sa vracia z výjazdu, ste voľný, na miesto udalosti máte dojazd 1 minútu.

Súťažná úloha: N2/1 – Moto

na linku tiesňového volania zavolal rozrušený pán, ktorý žiada rýchlo sanitku k žene s poranenou hornou končatinou. Následne zložil telefón..

Úloha zameraná na zvládnutie výjazdu po odbornej , ale hlavne psychickej stránke v situácii, keď je posádka vystavená posmeškom a nadávkam zo strany prizerajúcich sa, ktorí sú pod vplyvom alkoholu.

Súťažná úloha: N2/2 – Jachting základná KPR po fyzickej námahe posádky s percentuálnym  vyhodnotením kompresií hrudníka prostredníctvom CPR metra.

KOS ZZS prijalo výzvu na tiesňovej linke 155 a vysiela vás k udalosti: Nájdené telo osoby na brehu rieky, nekomunikuje.

vsuvka – Flashback

Tak a máte to za sebou . . .  Skúste sa ešte na chvíľu sústrediť. Na úlohu nepotrebujete žiadne vybavenie. Po náročných súťažných etapách si posádky vyskladájú z časti puzzle obrázok vlastnej fotografie ako spomienku na Záchranu 2015.

 

Hodnotenie súťaže:

každá posádka bola hodnotená podľa rovnakých kritérií vypracovaných hlavnými rozhodcami úlohy a odsúhlasenými garantom podujatia. Všetky riešenia zodpovedali medzinárodným odporúčaniam, optimálnym postupom podľa najnovších vedeckých poznatkov.

Po skončení súťaže bola rozprava rozhodcov so súťažiacimi, kde hlavný rozhodca ozrejmil situácie a vyhodnotil plnenie úloh s najčastejšími chybami a nedostatkami.

Súťaž bola kvalitne a precízne zorganizovaná, nevyskytli sa odchýlky od časového harmonogramu. Žiadna zo súťažiacich posádok nepodala protest proti hodnoteniu. Situácie boli pripravené s citom, kvalitne s maximálnym teoretickým, ale aj praktickým dôrazom. Figuranti boli dobre poučení, vycvičený a hrali svoje úlohy presne podľa scenára. Rozhodcovia rozhodovali v duchu fair play.

Súťaž tohto druhu naplnila všetky očakávania a v neposledom rade prispela v maximálnej miere k zvýšeniu teoretických a praktických skúseností všetkých zúčastnených v nácviku a plnení povinností neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.  Víťazmi podujatia ZÁCHRANA 2015 v kategórii RLP sa stali v poradí: 1. ZZS BENEŠOV RLP, 2. ZZS FALCK 1 RLP, 3. ZZS VYSOKÉ TATRY RLP. V kategórii RZP sa víťazmi stali v poradí: 1. ZZS LSE RZP, 2. ZZS FRÝDEK-MÍSTEK RZP, 3. BRATISLAVA 1 RZP. V národnej súťaži operátorov získal prvé miesto ako operátor Ing. Falat Ivan a ako tím prvé miesto získali operátori KOS ZZS BRATISLAVA. Za výnimočný záchranársky čin profesionálneho záchranára bola ocenená operátorka Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Bratislava Mária Štoberová za záchranu života dieťaťa. Za výnimočný záchranársky čin profesionálneho záchranárskeho tímu boli ocenení MUDr. Igor KRUPA, Bc. Andrea HORVÁTHOVÁ, Bc. Radoslav KIŠEĽA za riešenie mimoriadnej udalosti na zimnom štadióne v Čani. Za rozvoj a propagáciu záchrannej zdravotnej služby bolo ocenené Občianske združenie ZÁCHRANA za organizovanie celoslovenskej záchranárskej súťaže "RESCUE LESNICA". Celoživotné dielo v záchrannej zdravotnej službe bolo udelené MUDr. Štefanovi Svitkovi za prínos a rozvoj v odbore Urgentná medicína.


TRAGICKÁ HAVÁRIA ZÁCHRANÁRSKEHO VRTUĽNÍKA
21.7.2015
Košice, 21. júl 2015 - dňa 17. júla 2015 pri plnení svojich pracovných povinnosti v Slovenskom raji zahynula štvorčlenná posádka vrtuľníkovej záchrany, ktorá letela na pomoc zranenému desaťročnému chlapcovi. Skúsení záchranári, prišli o život iba niekoľko metrov od cieľa záchrany.
Sú správy, ktoré nás svojim posolstvom hlboko zasiahnu a zastihnú nás nepripravených. Stalo sa to aj v onen osudný piatok l7. júla 2015, keď pri plnení svojich povinností - pri záchrane ľudského života - tragicky zahynuli v Slovenskom raji štyria záchranári. Skúsení profesionáli s dlhoročnou praxou, ktorí sa už po tejto záchrannej akcii domov k rodinám nevrátili. Čakajú na nich deti, manželky, rodičia, priatelia, spolupracovníci... Zmieriť sa so skutočnosťou, že členovia tohto záchranárskeho tímu sa už nikdy nevrátia, je nesmierne ťažké. Asociácia záchrannej zdravotnej služby vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým leteckého nešťastia a vzhľadom na to, že išlo o otcov, živiteľov rodín, vyslovuje za všetkých svojich členov nielen veľké poďakovanie za obetavú prácu, ale Asociácia záchrannej zdravotnej služby vyzýva všetkých kolegov a ľudí, ktorí sa nazdávajú, že môžu pomôcť rodinám pozostalých, aby prispeli na účet, ktorý dnešným dňom Asociácia záchrannej zdravotnej služby zriadila.

Názov účtu: Konto na podporu rodín zosnulých záchranárov
Číslo účtu: Tatra banka, a.s. 2949008331/1100
IBAN kód: SK2411000000002949008331
SWIFT: TATR SK BX
Asociácie záchrannej zdravotnej služby - záujmové združenie právnických osôb, Rastislavova 43, 041 91 Košice
Registrácia: Obvodný úrad Košice, A, vl. Č. 2009/0965
IČO: 35578203
DIČ: 2022892806
IČ DPH: SK2022892806

ODPORÚČACIE STANOVISKO
17.7.2015
Odporúčacie stanovisko vo formáte PDF: Charakter prestávok v práci v systéme záchrannej zdravotnej služby

AKTUÁLNY ZOZNAM ČLENOV AZZS
10.4.2015

V priebehu rokov 2013 a 2014 boli v troch kolách udeľované úspešným uchádzačom licencie na prevádzku ZZS RLP a RZP.
Práve tieto kolá výrazne zmenili pôsobnosť niektorých poskytovateľov ZZS.

Aktuálny zoznam členov Asociácie záchrannej zdravotnej služby s počtom získaných / obhájených staníc ZZS:
Prevádzkovateľ Počet ZZS Podiel k celkovému počtu
Falck Záchranná, a.s. Košice 107 38,21%
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava 62 22,14%
Záchranná služba Košice 47 16,79%
LSE-Life Star Emergency, s.r.o. Limbach 30 10,71%
ZaMED, s.r.o. Komárno 14 5,00%
AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. 7 2,50%
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 5 1,79%
NsP sv. Jakuba Bardejov, n.o. 2 0,71%
Spolu 274 97,86%

Graf členov AZZS


ZÁCHRANKY BUDÚ OD APRÍLA MONITOROVANÉ
28.3.2013

Novela zákona o ZZS prináša výrazné zmeny

Košice - Od 1. apríla 2013 vstupuje do platnosti novela zákona o záchrannej zdravotnej službe (ZZS). Prináša pre poskytovateľov ZZS niekoľko zásadných zmien. Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) s Ministerstvom zdravotníctva SR na novele aktívne spolupracovala. Úpravy v zákone sa preto dotýkajú reálnych potrieb poskytovateľov ZZS a umožnia im pokračovať v zlepšovaní starostlivosti, ktorú poskytujú svojim pacientom.


AZZS radí k najzásadnejším zmenám úpravu dĺžky licenčného obdobia, úpravu výjazdového času, povinné navýšenie počtu rezervných ambulancií a povinnosť inštalácie monitorovacích zariadení do ambulancií ZZS.

Dĺžka licenčného obdobia
Novela zákona predlžuje licenčné obdobie zo súčasných štyroch na šesť rokov. "Šesťročná lehota platnosti licencií je pre záchranky v súlade s daňovými predpismi resp. s odpisovými lehotami majetku vozidiel a zdravotníckych prístrojov" vysvetľuje Mgr. Ján Šteso, prezident AZZS. Štvorročné licenčné obdobie je zároveň z pohľadu poskytovateľov pomerne krátke na systematické plánovanie a investície do materiálno-technického vybavenia a do rozvoja ľudských zdrojov.

Výjazdový čas
Záchranár musí bezodkladne najneskôr do dvoch minút od prijatia výzvy od Operačného strediska ZZS SR vyraziť na výjazd. "Výjazdový čas posádky ambulancie ZZS do dvoch minút je veľmi ambiciózny a zaužívaný vo viacerých krajinách EÚ. Znamená pre záchranára nepretržitú pohotovosť", hovorí Šteso.

Záložné ambulancie
Novela zákona o ZZS zaväzuje každého poskytovateľa disponovať rezervnými vozidlami v pomere 30% z celkového počtu ambulancií, na prevádzku ktorých má oprávnenie - licenciu. Podľa slov Štesa "Už v súčasnosti poskytovatelia ZZS túto zákonnú povinnosť spĺňajú. Rezervné ambulancie sú pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky nutnosťou, keďže vozidlá ako aj prístroje musia absolvovať pravidelné technické prehliadky." V praxi ide teda skôr o zlegitímnenie existujúceho stavu. "Účelom je, aby Operačné stredisko ZZS SR ako koordinátor ambulancií na celom území SR, malo prehľad o kapacitách, ktoré má k dispozícii. Napríklad pri zvýšenej potrebe ambulancií pri nešťastiach s hromadným postihnutím osôb alebo v prípade medziklinických prevozov pacientov" dodáva prezident AZZS.

Monitorovacie zaradenia
Poskytovatelia sú podľa novely povinní inštalovať do ambulancií zariadenia, ktoré umožnia satelitný monitoring vozidiel zo strany OS ZZS SR a telekomunikačné spojenie. "Vďaka tomu bude možné zdieľanie dôležitých informácií o vozidlách ZZS (napr. smerovanie pacienta, presná poloha ambulancie) v reálnom čase a vytvoria sa podmienky na ďalšie zlepšenie organizácie ambulancií na území krajiny.

NOVÁ SIEŤ ZÁCHRANIEK ODRÁŽA EURÓPSKY TREND
Asociácia ZZS podporuje zmeny v usporiadaní staníc na Slovensku
28.február2013, Košice
Pravdepodobne od 01.04.2013 dôjde k zmenám v sieti staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Celkový počet bodov ZZS ani ich umiestnenie sa nemení, dochádza však k transformácii 27 staníc rýchlej lekárskej pomoci (RLP) na stanice rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). V novej sieti tak na jednu stanicu s lekárom pripadnú dve bez lekára, čo je pomer blížiaci sa k modelu vyspelých európskych krajín. Zmena sa bude realizovať na základe niekoľkoročnej analýzy Operačného strediska ZZS. Predstavitelia záchraniek združení v Asociácii ZZS úpravy podporujú.

"Novú sieť staníc záchrannej zdravotnej služby vnímajú poskytovatelia ako efektívnu a plne sa so súvisiacimi zmenami stotožňujú. Sme presvedčení, že transformácia vybraných RLP na RZP nebude mať vplyv na kontinuitu zabezpečenia záchrannej zdravotnej služby pre pacientov", hovorí Mgr. Ján Šteso, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS).

"Úbytok lekárov v ambulanciách ZZS môže byť na prvý pohľad vnímaný negatívne, je však potrebné uvedomiť si, že nasledujeme trend, ktorý je celosvetovo overený a fungujúci. Dnes má výrazné percento záchranárov na Slovensku vysokoškolské vzdelanie zamerané na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ich kompetencie sa výrazne zmenili. Samostatne vykonávajú množstvo odborných pracovných činností a môžu podávať aj široké spektrum liekov. Vďaka vysokej úrovni prístrojového vybavenia vie záchranár napríklad okamžite diagnostikovať infarkt myokardu pacienta priamo v sanitke a následne zahájiť liečbu. Zároveň v našej krajine pôsobí sedem staníc vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktoré sú podporou pozemnej záchranky. Ich efekt je skutočne výrazný, ak vezmeme do úvahy, že vrtuľník prekoná vzdialenosť napríklad z Bratislavy do Trnavy za 15 minút", vysvetľuje J. Šteso.

Asociácia záchrannej zdravotnej služby združuje štátnych aj súkromných poskytovateľov. "Reprezentujeme tak postoje a záujmy všetkých záchraniek bez rozdielu vlastníctva, čo platí aj v tomto prípade. Jednoznačná podpora zo strany poskytovateľov vychádzajúca z ich skúseností z terénu potvrdzuje správnosť tohto rozhodnutia", dopĺňa J. Šteso.

VLÁDA: Povolenia pre záchranky majú platiť o dva roky dlhšie
07.11.2012

Bratislava 7. novembra (TASR) - Povolenia pre záchranky majú platiť dlhšie, ministerstvo zdravotníctva totiž navrhlo predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zo štyroch na šesť rokov. Návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý dnes schválila vláda, zároveň prináša povinnosť predložiť spolu so žiadosťou o vydanie povolenia aj doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania záchranky a projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.
Poskytovateľom pribudne aj nová povinnosť uzatvoriť s operačným strediskom tiesňového volania ZZS písomnú zmluvu, na základe ktorej bude povinný akceptovať inštaláciu príslušných zariadení na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií vo svojich ambulanciách. Bude ich tiež musieť používať, čím sa má odstrániť používanie mobilov a zefektívniť poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Za porušenie tejto povinnosti bude hroziť sankcia vo výške 16.596 eur.
Právna norma tiež počíta so zriadením samotnej stavovskej organizácie pre zdravotníckych záchranárov. "Problémy aplikačnej praxe ukázali, že pre zdravotníckych záchranárov je úprava nevyhnutná vzhľadom na plnenie povinností sústavného vzdelávania a jeho hodnotenia," poukázalo ministerstvo. Komora bude vydávať licencie zdravotníckym pracovníkom v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár.
Ministerstvo tiež navrhlo úpravu používania označenia univerzitná alebo fakultná nemocnica. To bude oprávnený používať len taký držiteľ povolenia na prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý spĺňa kritériá označenia upravené zákonom. Ministerstvo tak reaguje aj na pomenovanie nemocnice v Skalici. Za neoprávnené používanie označenia univerzitná a fakultná nemocnice v obchodom názve bude možné uložiť pokutu.
Novou právnou úpravou, ktorá má platiť od apríla 2013, sa zároveň určuje, že povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice vydáva ministerstvo zdravotníctva. Umožní sa mu tiež možnosť výkon dozoru a kontroly, keďže, ako sa poukazuje v dôvodovej správe, ministerstvo nemohlo kontrolovať ani tých poskytovateľov, ktorých je zriaďovateľom. Legislatívny rámec okrem toho prináša nové zdravotnícke povolanie zubný asistent vzhľadom na ukončenie experimentálneho overovania stredoškolského študijného odboru.

ASOCIÁCIU ZÁCHRANIEK ZNOVU POVEDIE ŠTESO
24.08.2012

Košice – Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS), ktorá zastupuje záujmy jedenástich poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku má staronového prezidenta. Na mimoriadnom valnom zhromaždení bol na tento post jednohlasne zvolený Mgr. Ján Šteso, spoluzakladateľ asociácie a jej prvý prezident. Mgr. Ján Šteso
V súčasnosti je riaditeľom štátnej Záchrannej služby Košice, ktorá je tretím najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby na Slovensku s aktuálnym počtom 39 staníc. Nový prezident má dlhoročné odborné skúsenosti s prevádzkovaním záchrannej zdravotnej služby, ktoré získal aj ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva súkromnej spoločnosti Falck Záchranná a.s. Bývalý prezident asociácie Ing. Ivo Krpelan (Falck Záchranná a.s.) ostáva členom výkonného výboru spolu s PhDr. Matejom Polákom (ZaMED).AZZS združuje štátnych aj súkromných poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, a preto sa nový prezident bude usilovať zastupovať záujmy všetkých záchraniek bez rozdielu vlastníctva. "Našou prioritou bude realizovať aktivity smerujúce k zvyšovaniu kvality prednemocničnej starostlivosti o pacienta, usilovať sa o stabilizáciu financovania záchraniek úpravou paušálnych platieb, o predĺženie platnosti licencií na prevádz-kovanie staníc zo 4 na 6-8 rokov", deklaroval J. Šteso. Novozvolený prezident sa zá-roveň bude snažiť o aktívnejšiu a konštruktívnejšiu komunikáciu s Ministerstvom zdra-votníctva SR a Operačným strediskom ZZS SR pri riešení legislatívnych otázok v oblasti záchrannej zdravotnej služby.

Komisie pôsobiace pri AZZS sa budú venovať predovšetkým problematike akútneho nedostatku kvalifikovaných lekárov, dopadom legislatívnych zmien na personálno-mzdovú politiku poskytovateľov ako aj otázke rozširovania kompetencií záchranárov a ich sústavného vzdelávania.

AZZS má naďalej záujem intenzívne spolupracovať s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému (hasiči, polícia) a nadväzovať kontakty so zahraničnými a medzinárodnými združeniami pôsobiacimi v oblasti poskytovania neodkladnej zdra-votnej starostlivosti. Predmetom rokovania valného zhromaždenia bola aj organizácia prestížneho odborného podujatia ZÁCHRANA 2013. Členovia asociácie sa dohodli na ďalšom postupe a termíne jeho konania.

Členovia AZZS:
Záchranná služba Košice
Záchranná a dopravná zdravotná služba Bratislava
Falck Záchranná a.s.
Air Transport Europe, spol. s r.o.
Nemocnica Poprad a.s.
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s.
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Life Star Emergency spol. s r.o.
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
ZaMED, s.r.o.
Fakultná nemocnica Trnava

O AZZS
Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) so sídlom v Košiciach bola založená 8. septembra 2009. Jej zakladateľmi sú Záchranná služba Košice a Falck Záchranná a.s.. AZZS má v súčasnosti 11 členov z celkového počtu 27 poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Reprezentuje 242 z 280 prevádzkovaných staníc Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). Medzi hlavné ciele AZZS patrí zastupovanie záujmov poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a záchranárov, ako aj realizácia aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality starostlivosti o pacienta v prednemocničnej starostlivosti.

AZZS zvolila nového prezidenta a vytvorila záchranársku sekciu
01.07.2011

Košice – Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS), ktorá zastupuje záujmy jedenástich poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku, zvolila nového prezidenta. Na čele asociácie je Ing. Lívia Banai-Tóth, riaditeľka spoločnosti ZaMED, s r.o. Viceprezidentmi asociácie sa stali Ing. Vratko Šoka, riaditeľ Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava a MUDr. Viliam Čislák, riaditeľ spoločnosti Záchranná služba Košice (Košická záchranka). V rámci asociácie zároveň vznikla Sekcia zdravotníckych záchranárov, s cieľom inštitucionalizovať záujmy záchranárov v zložkách záchrannej zdravotnej služby a integrovaného záchranného systému.

AZZS začína novú éru pôsobenia na trhu záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Jedným z hlavných míľnikov je zvolenie nového prezidenta asociácie. Na čele AZZS je Ing. Lívia Banai-Tóth, ktorá vo sfére zdravotníctva pôsobí od roku 1990. Podieľala sa na zrode viacerých úspešne fungujúcich spoločností v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Má dlhoročné odborné skúsenosti s prevádzkovaním záchrannej zdravotnej služby, dopravnej zdravotnej služby, lekárskej služby prvej pomoci a ambulantnej starostlivosti pre dospelých. Je riaditeľkou záchrannej zdravotnej služby v spoločnosti ZaMED, s.r.o., ktorá prevádzkuje 19 staníc záchrannej zdravotnej služby na Slovensku.

„Medzi základné priority asociácie patrí vybudovanie a upevnenie pozície vo vzťahu k ministerstvu zdravotníctva. Veľmi dôležitá je pre nás aj spolupráca s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a ostatnými subjektmi v oblasti záchrannej zdravotnej služby,“ povedala prezidentka AZZS Ing. Lívia Banai-Tóth. Dodala, že jedným z hlavných cieľov je aj vytvorenie a prezentácia odborných sekcií za účelom podieľania sa na tvorbe kľúčových právnych predpisov a koncepčných zmien v oblasti záchrannej zdravotnej služby.

V rámci AZZS zároveň vznikla historicky prvá organizácia na Slovensku, ktorá oficiálne zastupuje záujmy slovenských záchranárov. Sekcia zdravotníckych záchranárov (ďalej ako sekcia) sa neskôr pretransformuje na Slovenskú komoru záchranárov (ďalej ako SKZ). „Už dlhší čas pociťujeme potrebu vzniku samostatnej profesijnej stavovskej organizácie, ktorá by komplexne riešila potreby zdravotníckych záchranárov. Týkalo by sa to hlavne záchrannej zdravotnej služby, ale aj celého integrovaného záchranného systému na spoločenskej a legislatívnej úrovni,“ povedal prezident sekcie Ing. Marián Hudák, ktorý zároveň pôsobí ako hlavný záchranár najväčšieho poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby na Slovensku Falck Záchranná a.s. Upresnil, že mandát výkonného výboru sekcie je daný na dobu určitú do vzniku SKZ.

Jednou z prvých úloh sekcie je nominácia svojho kandidáta na obsadenie postu hlavného odborníka MZ SR v odbore zdravotnícke záchranárstvo. Kandidátom sekcie do tejto funkcie je Bc. Roland Száz zo spoločnosti ZaMED, s.r.o. „V súčasnosti pracujeme na nominačnom liste, ktorý predložíme ako návrh Ministerstvu zdravotníctva SR,“ dodal Hudák.

O Asociácii záchrannej zdravotnej služby:
Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) so sídlom v Košiciach bola založená 8. septembra 2009. Jej zakladateľmi sú Falck Záchranná a.s. a Záchranná služba Košice. AZZS má v súčasnosti 11 členov z celkového počtu 27 poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Reprezentuje 242 z 280 prevádzkovaných staníc RLP a RZP. Medzi hlavné ciele AZZS patrí zastupovanie záujmov poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a záchranárov, ako aj realizácia aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality starostlivosti o pacienta v prednemocničnej starostlivosti.

Členovia AZZS:
 • Falck Záchranná a.s.
 • Air Transport Europe, spol. s r.o.
 • Záchranná služba Košice
 • Záchranná a dopravná zdravotná služba Bratislava
 • Nemocnica Poprad a.s.
 • Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s.
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
 • Life Star Emergency spol. s r.o.
 • Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
 • ZaMED, s.r.o.
 • Fakultná nemonica Trnava


Aktuálne

Bratislava, 28. marec 2020

Bratislava, 9. január 2018

Bratislava, 27. september 2017

Bratislava, 7. február 2017

Bratislava, 27. október 2016

Bratislava, 17. október 2016

Bratislava, 19.9.2016

Košice, 16.-19.9.2015

Košice, 21.7.2015

Košice, 17.7.2015

Košice, 10.4.2015

Košice, 28.3.2013

Košice, 28.2.2013

Bratislava

Bratislava, 07.11.2012

Košice, 24.8.2012

 
 
© 2010 AZZS.sk | Všetky práva vyhradené | © 2010 - 2012 mediworx a.s. | Prehlásenie o prístupnosti | Podmienky používania